Atatürk Faculty of EducationTurkish Language Teaching

Turkish Language Teaching

Kitaplar

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN:
 • KAÇALİN, M. S. (2011). el-Luğâtu 'n-Nevâiyye ve 'l-İstişhâdâtu 'l-Cağatâiyye / Nevâyî'nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar. Türk Dil Kurumu Ankara
 • KAÇALİN, M. S. (2011). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-75546/yusuf-has-hacib---kutadgu-bilig.html. Kültür Bakanlığı Kültür Bakanlığı
 • KAÇALİN, M. S. (2006). Dedem Korkut'un Kazan Bey Oğuz-nâmesi. Kitabevi İstanbul
 • KAÇALİN, M. S. (1992). SEYYİD SIRRI ALİ, Tuhfe-i Rûmî, XIV+273+11+52 s.. Âsitâne Yayınları İstanbul
 
 
Prof. Dr. Asuman AKAY AHMED:
 • AHMED, A. A. (II. Baskı 2010). Mehmet Akif Ersoy\'un Şiirlerinde Mısır. Darü\'l-Sakâfa Al-Arabiyye Kahire
 • AHMED, A. A. (II. Baskı 2010). Türkçe Öğrenelim I. Darü\'l-Sakâfa Al-Arabiyye Kahire
 • AHMED, A. A. (II. Baskı 2010). Türkçenin Söz Dizimi ve İki Hikâye Üzerinde İnceleme II. Darü\'l-Sakâfa Al-Arabiyye Kahire
 • AHMED, A. A. (2010). Nazarât fi-Kitâb \"Mısr fi-Şi\'ir Muhammed Âkif. Eş-Şâir El- İslâmî Muhammed Âkif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı (sf kitaba bölüm). İstanbul
 • AHMED, A. A. (2009). Yunus Emre\'nin Şiirlerinde Biribirine Açılımı Olan İki Kavram:İlâhî Aşk ve Ölüm. Cairo University- Oriental Studies Center Kahire
 • AHMED, A. A. (2002). Kavâidü'l-Luğati't-Türkiye. Dârü'l-Sakâfa al-Arabiyye Kahire


Yrd. Doç. Dr. M. Ata ÇATIKKAŞ:

 • Çatıkkaş, M. A. (2011). Nasrettin Hoca Fıkralarından Seçmeler 1,2. Türkiye İlmi İçtimai Hizmetler Vakfı Yayınları İstanbul
 • Çatıkkaş, M. A. (2009). Firdevsî-i Rûmî, Süleymannâme-i Kebîr. Türk Dil Kurumu Yayınevi Ankara
 • Çatıkkaş, M. A. (2008 (3 cilt)). Şiirimizin Beyitler ve Mısralar Sözlüğü. Sütun Yayınları İstanbul,
 • Çatıkkaş, M. A. (2007, 342.s.). Kelile ve Dimne, Beydaba (Çeviri: Ahmet Mithat Efendi, Sadeleştiren; M. Atâ Çatıkkaş). Sütun Yayınları. İstanbul
 • Çatıkkaş, M. A. (2006, 191.s). Seçme Mâniler,. Sütun Yayınları İstanbul,
 • Çatıkkaş, M. A. (2003, 319 s). Kelile ve Dimne, Beydeba (Çeviren: Ahmet Midhat, Sadeleştiren: Dr. M. Atâ Çatıkkaş). X Yayınları, İstanbul
 • Çatıkkaş, M. A. (2001 (3.Baskı) ). Türk Dili Kılavuzu,. Alfa Yayınları İstanbul
 • Çatıkkaş, M. A. (2001 (2.Baskı) ). Yazılı ve Sözlü Anlatım Kılavuzu,. Alfa Yayınları İstanbul
 • Çatıkkaş, M. A. (1999, 323 s). Ahmet Midhat’in Kelile ve Dimne Tercümesi (Hulâsa-i Hümâyunnâme).. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara
 • Çatıkkaş, M. A. (1996, 304 s.). Mâniler, (Kilisli Rifat Bilge). M.E.B Yayınları Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi, İstanbul
 • Çatıkkaş, M. A. (1993). Uygulamalı Türk Dili Kılavuzu (Yard. Ders Kitabı). ABC Yayıncılık Ankara
 • Çatıkkaş, M. A. (1989). Edebiyat Kılavuzu(MEB tavsiyeli). Şelale Yayınları İstanbul
 • Çatıkkaş, M. A. (1966 ,607 s.). Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Kılavuzu (gözden geçirilmiş ilâveli 2. Baskı (yardımcı ders kitabı).. Alfa Basım Yayım Dağıtım İstanbul
 • Çatıkkaş, M. A. (190). Manzum Nasrettin Hoca Fıkraları. Üçdal Yayıncılık İstanbul

 

Doç. Dr. Ahmet BENZER:

 • BENZER, A. (2012). Bilgisayar Okuryazarlığı (1-11. s.). PegemA Yayıncılık Ankara
 • BENZER, A. (2012). Türkçede Zaman, Görünüş ve Kiplik. Kabalcı Yayınevi İstanbul
 • BENZER, A. (2012). Türk Dil Bilgisi (Yazan: Jean Deny, Çeviren: Ali Ulvi Elöve, Günümüze uyarlayan: Ahmet Benzer). Kabalcı Yayınevi İstanbul
 • BENZER, A. (2011). Oyunlarla Noktalama İşaretleri (3. Baskı). Timaş İstanbul